Programma GROU2018

Klinke & daverje! Grou sil it hiele kulturele jier 2018 yn it teken stean fan de Halbertsma’s en kultuer. Mei in fariearre programma, foar elk syn gading. Mei û.o. Gabe Skroar, in grut lokaasjeteäter / iepenloftspul, mei lêzingen, in moarnsbrochje op it starteilân, in eksposysje, in ferskaat oan optredens, in boek en noch folle mear. Dit alles mei as tema de fjouwer bruorren Halbertsma, ikoanen fan de Fryske taal en kultuer.

Iepening Klinke & daverje | Grou2018

Snein 14 jannewaris – 15.00 oere - € 20,00

Iepening fan it Halbertsmajier mei in lêzing troch Alpita de Jong. Alpita nimt dy mei. Mei yn in algemiene, dochs nijsgjirrige lêzing oer de bruorren Halbertsma, wrâldboargers... lês fierder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

‘De Halbertsma’s yn de Etalage’

Maart oant en mei november

Ut de privee kolleksje fan de Halbertsma’s en Tresoar; prachtige foto’s en illustraasjes. Jo fine it allegearre yn de etalaazjes fan de Grouster winkeliers en by de Grouster Horeca.

De nuvere wrâld fan Gabe Skroar

Tongersdei 1 maart – Hotel Oostergoo

Lêzing oer de kulturele ynfloed (en noch folle mear) fan de Halbertsma’s by de Stifting Grou. Dit mei in knypeach nei hjoed de dei. Humor en ynformaasje sille de boppetoan fiere... lês fierder >

Alles wat der net mear is fan Joast Halbertsma

Tiisdei 20 maart – 20.00 oere - € 10,00

Lêzing oer in oantal bysûndere ynternasjonale objekten dy’t Joast Halbertsma sammle hat (en yn 1869 jun hat oan Fryslân) en dy’t der meast net mear binne. Troch Halbertsma... lês fierder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

Ferhalen yn byld

April oant en mei septimber

Sibbel fan de Ryp, de gelagkamer Hof fan Brussel, de Noarger Rún, de Deagraver, De Lapekoer fan Gabe Skroar. Ferhalen út ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar', moai yn byld brocht yn... lês fierder >

Eksposysje ‘Wrâldboarger út Grou’

April oant en mei novimber

Joast Hiddes Halbertsma en syn ynternsjonale ynteresses. In tentoanstelling oer de opmerklike Europeeske kontakten fan Joast Hiddes Halbertsma (189-1986) yn syn berteplak Grou.... lês fierder >

Halbertsma ontbijt bij zonsopkomst

Sneon 12 maaie – giet net troch

Troch tsjinfallende kaartferkeap giet it Halbertsma-ontbijt net troch . Hawwe jo kaarten kocht, stjoer al dizze kaarten dan nei Stichting Gabe Skroar, Lyts Blijema 19, 9001 LH Grou. Fermeld jo namme, adres, wenplak , IBAN rekkennûmer , Namme rekkenhâlder en Wenplak Rekkenhâlder. Jo krije dan it oankeapbedrach werom.

Ferhalenfertellers oan it wurd

Sneon 26 en snein 27 maaie

Genietsje fan bysûndere ferhalen út ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar’ by trije pontsje fan de fytstocht ‘De 8 fan Grou’. De ferhalenfertellers steane by it (fyts)pontsje Gastvrij Grou... lês fierder >

Jildhannel yn it Boalserter Nut

Tiisdai 29 maaie – 20.00 oere - € 10,00

Lêzing oer ‘it Boalserter Nut’, in ferhaal út ‘De lapekoer fan Gabe Skroar’ wêr’t Gabe it Nut besyket en dêr in lêzing heart oer de jildhannel. Mei muzyk en punch, neffens de tradysje... lês fierder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

Gabe Skoar, muzikaal lokaasjeteäter

Première tongersdei 7 juny - 21.00 oere - € 20,00

In hiel bysûnder stel, dy Halbertsma’s fan Grou: in djipsinnige dominy, in trochdriuwerige ûndernimmer, in drinkende en dichtsjende dokter en in houtkeapman. De kreupele kleanmakker Gabe Skroar (Freark Smink) hat de hannen deroan fol. Fan de âldelju fan de fjouwer bruorren krige er de opdracht om op har te passen, om se byinoar te hâlden. It is net te dwaan! Se fleane alle kanten op, al bine gedichten en ferhalen har (no ja, net de keapman, dy docht dêr net oan). Komme de Halbertsma’s byinoar? Witte houlik en feesten harren te ferbinen? Of komt dat (pas) troch driging fan earmoede en dea? Op in tribune oan it wetter genietsje jo yn it hert fan Fryslân fan dit unike tragikomyske lokaasjeteäter. De spilers en de koarleden spylje om en op it wetter, mei it prachtige Grou as dekôr. In unike toanielûnderfining dy't jo net misse meie!

Klik hjir foar alle ynformaasje oer Gabe Skroar

Datum Première tongersdei 7 juny. Mear ynformaasje?klik hjir
Tiid 21.00 oere – oertocht van Hotel Oostergoo nei it teäter begjint om tusken 20.00 en 21.30 oere
Lokaasje Yngong nei it teäter bij Hotel Restaurant Oostergoo, Nieuwe Kade 1, Grou
Priis € 20
Kaarten Dierenspeciaalzaak Jan en Japke – Hoofdstraat 40 | Jumbo Grou – Stationsweg 38F Grou

De polityke hoanne fan Westerein

Sneon 8 septimber – 14.00 oere - € 10,00

Lêzing oer in polityk tinte gesprek tusken in boer en syn hoanne op pleats Westerein. Joast Halbertsma wie trouwd mei Johanne Hoekema – Westerein is de namme fan de pleats fan de famylje Hoekema... lês fierder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

BESTEL TICKETS

RUR yn Grou

Snein 4 novimber – 11.00 oere - € 15,00

De Halbertsma’s binne neat feroare! Dizze spesjale Halbertsma-RUR is in gesellige en ynspirearjende talkshow mei trije hjoeddeiske neikommelingen fan de bruorren Halbertsma... lês fierder >

Kaarten: Jan en Japke GROU

Halbertsma Konsert

Sneon 1 desimber - 20.00 oere - € 15,00

Brassband Apollo en Vocal Group Sjonge Jonge bringe muzikale oade oan de bruorren Halbertsma... lês fierder > >

Kaarten: Jan en Japke GROUDe bruorren Halbertsma

Undernimmend wiene se. Underhâldend ek. In jûn by de Halbertsma’s, dan hiest ferhalen heard, dêr’tst wer in jier mei foarút koest. De houtkeapman nammers net, dat wie gjin ferteller. Mar de oare trije koene der wat fan. Se hiene wat te fertellen, dy Halbertsma’s, dat is dúdlik. Yn it Hollânsk en yn it Frysk, en sa no en dan yn it Frânsk, Ingelsk of Latyn. Se hawwe ús ek no noch wat te sizzen, dy wrâldboargers út Grou.

Rimen en teltsjes

De Fryske gedichten en teltsjes fan de Halbertsma’s wiene in boarne fan ynspiraasje foar toanielskriuwers, sjongers, taalleafhawwers, en de nije generaasje dichters. En foar útjouwers. Yn 1871 ferskynde by de útjouwer fan Joast de earste útjefte fan de Rimen en Teltsjes, mei it sammele wurk fan Joast en Eeltsje. Mar dochs waard net alles opnommen. Dat fan Tsjalling ûntbruts ek noch. Der kamen hieltyd nije, folsleinere, útjeften fan de Rimen en Teltsjes, wol tsien ferskillende edysjes yn 150 jier.

De lapekoer fan Gabe Skroar

It begûn yn 1822 mei in útjefte 'foar freonen': in lyts boekje mei mar seis gedichten en fersen en wat koarte proazateksten. Allegearre yn it Frysk. De gedichten wiene fan Eeltsje, mar Joast joech se út as wiene it de fersen fan in al lang ferstoarne kreupele kleanmakker, Gabe. Dy Gabe Skroar waard de haadpersoan fan ferhalen dy't yn de twadde en tredde Lapekoer bedarren, mei nije gedichten en ferskes. It boek foel op troch de taal en styl. Oant fier bûten Fryslân.

It Houtfabryk

It Houtfabryk Halbertsma is yn 1891 stifte troch Binnert Hidde Halbertsma en Piter Goslik Halbertsma, in soan en pakesizzer fan Binnert Halbertsma. Driuwfear wie jimmer in sosjaal gefoel foar it personiel en de Grouster mienskip. Keppele oan in ûndernimmende en ferstannige hannelsgeast. Yn de jierren sechstich fan de foarige iuw wiene der mear as tûzen personielsleden. Halbertsma wie in bedriuw mei in grutte ekonomyske en sosjale ynfloed yn Grou.

Joast Halbertsma (1789-1869)

Joast Halbertsma wie ‘dokter fan 'e siel ’ – dûmny dus. Hy makke namme as gelearde op it mêd fan de âlde talen en de moderne dialekten. Hy ferdjippe him yn fan alles en noch wat: fan de ûntjouwing fan it boeddhisme yn Yndia, de weefyndustry, jildûntwearding, it libben en it wurk fan steatslju en gelearde lju út de 18de en 19de iuw, oant de politike ferhâldingen tusken de ûnderskate Europeeske lannen. Tresoar en it Fries Museum hawwe har bestean oan him te tankjen.

Tjalling Halbertsma (1792-1852)

Tsjalling Halbertsma wie ynternasjonaal bûterkeapman en die ek wol yn tsiis en fleis. Utsein in suksesfol ûndernimmer, dy't der in eare yn stelde de Grouster konkurrint De Vries te glêd ôf te wêzen, hie Tsjalling altyd de nijsgjirrichste projekten om de minsken te ferljochtsjen en te fermeitsjen. Hy hie in foarkar foar papierwurk dat populêr wie by minsken dy't letterswak wiene: berneprinten, songen nijjierswinsken, wiersistersbriefkes … dingen dy't er maklik troch de wrâld kuierje litte koe.

Binnert Halbertsma (1795-1847)

‘een groten kop die hij eniglijk op den handel liet werken’, neffens syn broer Joast. De nûmer trije fan de bruorren Halbertsma wie net in dichter of skriuwer, en ek gjin grapmakker. Hy wie in keapman. Earst yn hoepen foar om de bûtertonnen, en letter yn tontsjehout. Syn soan Hidde Binnert soe de hannel mei hout fuortsette. Yn ‘e mande mei dy syn soan, Piter Goslik, wie Hidde Binnert de oprjochter fan it bekende Halbertsma Houtfabryk.

Eeltje Halbertsma (1797-1858)

Eeltsje wie in ‘zamenstel van tegenstrijdigheden’. In kundich dokter, in grut drinker, in gefoelich dichter, en in rûge grapmakker. De minsken mocht graach oer Eeltsje om’t er as dokter alles foar syn pasjinten oer hie, en om’t er de lju net op de bûse kaam, as der gjin jild wie. Syn Fryske fersen giene as diggelfjoer troch de ferskate Fryske doarpen. Hy skreau en spriek op gearkomsten. Hy liet minsken neitinke, makke grappen en sparre gjinien. Ek himsels net.Wurd Gouden Freon of Freon

Yn de moanne juny fan 2018 sil it teäterspektakel Gabe Skroar opfierd wurde. Lokaasjeteater en fisueel spektakel, mei Gabe Skroar yn de haadrol. Op miskien wol de moaiste lokaasje fan Grou. Mei it sicht op de Sint Pitertsjerke en de Rjochte Grou as poadium. Drage jo dit inisjatyf in waarm hert ta en wolle jo ús stipje? Wurd dan ‘Gouden Freon’ of ‘Freon’ fan Gabe Skroar

Wurd ‘Gouden Freon’ fan Gabe Skroar foar € 125 (foar 2 persoanen)

Eksklusyf foar ‘Gouden Freonen’ fan Gabe Skroar is de premiêre fan it Iepenlofspul Gabe Skroar. Jo kinne der ek by wêze! Wurd ‘Gouden Freon’ fan Gabe Skroar en jo krije 2 tagongskaarten foar dizze bysûndere jûn. Yn it skoft stiet der in drankje foar jimme klear en nei de foarstelling is der in hapke en in drankje.
As ‘Gouden Freon’Freon’ hawwe jo noch mear foardielen. Sa krije jo bygelyks in unyk portret fan Gabe Skroar, koarting op elk twadde kaartsje foar de offisjele iepening fan klinke & daverje en 2 tagongskaarten foar de unyke eksposysje ‘Wrâldboarger út Grou` yn Museum Hert fan Fryslân. Dêrby wêze? Wês dan gau. Der is mar plak foar 150 ‘Gouden Freonen’!. Meld jo oan as Gouden Freon.

Wurd ‘Freon’ fan Gabe Skroar foar € 40 p.p.
Jo kinne jo – op ien namme- mei mear freonen tagelyk oanmelde.

Eksklusyf foar de ‘Freonen’ fan Gabe Skroar is op sneon 9 of tiisdei 12 juny 2018 de ‘Freonejûn’ fan it Iepenlofstpul Gabe Skroar. It liket in prachtige jûn te wurden, mei nei ôfrin fan de foarstelling in Meet & Greet mei de akteurs. Yn it skoft en nei ôfrin stiet der in fergees drankje foar jimme klear.


Boppedat krije jo foar elke freon in tagongskaart foar de unyke Eksposysje 'Wrâldboarger út Grou'.
Meld jo oan as freon.

Gabe Skroar

It begûn yn 1822 mei in útjefte 'foar freonen': in lyts boekje mei mar seis gedichten en fersen en wat koarte proazateksten. Allegearre yn it Frysk. De gedichten wiene fan Eeltsje, mar Joast joech se út as wiene it de fersen fan in al lang ferstoarne kreupele kleanmakker, Gabe. Dy Gabe Skroar waard de haadpersoan fan ferhalen dy't yn de twadde en tredde Lapekoer bedarren, mei nije gedichten en ferskes. It boek foel op troch de taal en styl. Oant fier bûten Fryslân.In groep tige entûsjaste frijwilligers en professionals.

De Stichting Gabe Skroar is ferantwurdlik foar de organisaasje fan klinke & daverje | Grou 2018. It Halbertsmajier sil foar fierwei it grutste part mei frijwilligers ta stân brocht wurde. Yntusken is der al in grutte ploech entûsjaste frijwilligers oan de slach. Yn de oanrin nei 2018 sille de ynwenners fan Grou, jong en âld en ek it ferienings- en bedriuwslibben frege wurde mei te wurkjen oan dit Grouster evenemint. Om klinke & daverje ta in sukses te meitsjen, sil dêrby in berop dien wurde op profesjonals.

 • Geert Teitsma

  Foarsitter

 • Geert Tichelaar

  Ponghâlder

 • Margje de Jong

  Sekretaresse

 • Eddy van der Noord

  Kulturele aktiviteiten

 • Gooitzen Boonstra

  Finansjes

 • Aukje Holtrop

  Pr en marketing

Rie fan ynspiraasje

 • Tjalling Halbertsma

  Rie fan ynspiraasje

 • Tjalling van der Goot

  Rie fan ynspiraasje

 • Jannewietske de Vries

  Rie fan ynspiraasje