Ferhalen yn byld

April oant en mei septimber

Sibbel fan de Ryp, de gelagkamer Hof fan Brussel, de Noarger Rún, de Deagraver, De Lapekoer fan Gabe Skroar. Ferhalen út ‘De Lapekoer fan Gabe Skroar', moai yn byld brocht yn de tún fan de Sint Pitertsjerke.