Halbertsma-RUR

Snein 4 novimber – 11.00 oere - € 15,00

De Halbertsma’s binne neat feroare! Dizze spesjale Halbertsma-RUR is in gesellige en ynspirearjende talkshow mei trije hjoeddeiske neikommelingen fan de bruorren Halbertsma. Gasten binne Niels Halbertsma (wrâldreizger, filmer en ûnder mear belutsen by it Wrâld Natuerfûns fan prins Bernhard), Sjoukje Halbertsma (oer de bjusterbaarlike rollen en karakters fan in soad Halbertsma-froulju) en Tjalling Halbertsma (Noardpoalreizger). Inkele seldsume ferhalen oer oare Halbertsma’s tsjinje as koarte yntermezzo’s. De Jan Lenferink wurdt fertolke troch Halbertsma-kenner Eddy van der Noord.Datum Snein 4 novimber 2018
Oanfang 11.00 oere
Lokaasje Theehuis, Meersweg 9, 9001 BG Grou
Priis € 15,00 ynkl. Kofje en oranjekoeke
Kaarten Dierenspeciaalzaak Jan & Japke, Hoofdstraat 40, 9001 Am Grou
Online bestelle info@klinkeendaverje.frl