De polityke hoanne fan Westerein

Sneon 8 septimber – 14.00 oere - € 10,00

Lêzing oer in polityk tinte gesprek tusken in boer en syn hoanne op pleats Westerein. Joast Halbertsma wie trouwd mei Johanne Hoekema – Westerein is de namme fan de pleats fan de famylje Hoekema. Neist in polityk ferhaal is der ek oandacht foar de omkriten wêr’t Joast graach fertoeve.

Troch Halbertsma-biografe Alpita de Jong, mei in gastsprekker út de Halbertsma famylje.

De fiertaal is Nederlânsk.Datum Zaterdag 26 en zondag 27 mei
Tiid 14.00 oere
Lokaasje Pleats Westerein, Aldedyk 13, Workum
Priis € 10
Kaarten Te keap by Dierenspeciaalzaak Jan en Japke, Hoofdstraat 40, Grou
Online tickets Bestel hier uw online tickets