Iepening Klinke & daverje | Grou2018

Snein 14 jannewaris – 15.00 oere - € 20,00

Iepening fan it Halbertsmajier mei in lêzing troch Alpita de Jong. Alpita nimt dy mei. Mei yn in algemiene, dochs nijsgjirrige lêzing oer de bruorren Halbertsma, wrâldboargers út Grou. Muzyk sil fersoarge wurde troch it trio Hein Jaap Hilarides, mei moderne lieten út de Rimen en Teltsjes. Hilarides is kenner fan de Halbertsma-muzyk.Datum Snein 14 jannewaris
Tiid 15.00 oere (tsjerke iepen om 14.30 oere)
Lokaasje Sint Pitertsjerke, Kerkstraat 4, Grou
Priis € 20 (ynklusyf koarte neisit mei in drankje en hapke yn De Treemter)
Kaarten Te keap by Dierenspeciaalzaak Jan en Japke, Hoofdstraat 40, Grou
Online tickets Bestel hier uw online tickets