De nuvere wrâld fan Gabe Skroar

Tongersdei 1 maart – Hotel Oostergoo

Lêzing oer de kulturele ynfloed (en noch folle mear) fan de Halbertsma’s by de Stifting Grou. Dit mei in knypeach nei hjoed de dei. Humor en ynformaasje sille de boppetoan fiere. Sprekkers, Grouster Eddy van der Noord en Tjalling Halbertsma, foarsitter fan de Halbertsma Stifting.

Allinich foar leden fan de Stifting Grou.