Alles wat der net mear is fan Joast Halbertsma

Tiisdei 20 maart – 20.00 oere - € 10,00

Lêzing oer in oantal bysûndere ynternasjonale objekten dy’t Joast Halbertsma sammle hat (en yn 1869 jun hat oan Fryslân) en dy’t der meast net mear binne. Troch Halbertsma-biografe Alpita de Jong, mei gastsprekker Ruurd Halbertsma (direkteur fan it Museum der Oudheden Leiden en kenner fan de 19e iuwske kuenst). De fiertaal is Nederlânsk.Datum tiisdei 20 maart 2018
Tijd 20.00 oere
Lokaasje Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden
Priis € 10
Kaarten Te keap by Dierenspeciaalzaak Jan en Japke, Hoofdstraat 40, Grou
Online tickets Bestel hier uw online tickets