Halbertsma Konsert

Sneon 1 desimber - 20.00 oere - € 15,00

Brassband Apollo en Vocal Group Sjonge Jonge bringe muzikale oade oan de bruorren Halbertsma . Wy nimme jo mei nei 1822, nei it logement 'Hof fan Brussel'. yn Grou. Dêr wie dokter Eeltsje Halbertsma foar langere tiid. De sfear is der los en frij . Der wurde grappen makke en ferhalen ferteld. Utbaters Johannes en Durk Sjollema hjitte jo wolkom en liede jo troch de muzykferhalen.Datum Sneon 1 desimber 2018
Oanfang 20.00 oere
Lokaasje Logement Hof fan Brussel (kantine OSG ) - Burstumerdyk 5 , 9001 ZC Grou
Priis € 15,00
Kaarten Dierenspeciaalzaak Jan & Japke, Hoofdstraat 40, 9001 Am Grou