Jildhannel yn it Boalserter Nut

Tiisdai 29 maaie – 20.00 oere - € 10,00

Lêzing oer ‘it Boalserter Nut’, in ferhaal út ‘De lapekoer fan Gabe Skroar’ wêr’t Gabe it Nut besyket en dêr in lêzing heart oer de jildhannel. Mei muzyk en punch, neffens de tradysje by Nutsgearkomsten yn 1800.

Troch Halbertsma-biografe Alpita de Jong, mei gastsprekker Tjalling Halbertsma (foarsitter fan de Halbertsma Stifting en finansjeel saakkundige.

De fiertaal in NederlânskDatum Zaterdag 26 en zondag 27 mei
Tiid van 10.00 – 12.00 en 14.00 - 16.00 uur.
Lokaasje 20.00 oere
Priis € 10
Kaarten Te keap by Dierenspeciaalzaak Jan en Japke, Hoofdstraat 40, Grou
Online tickets Bestel hier uw online tickets