Eksposysje ‘Wrâldboarger út Grou’

April oant en mei novimber/h5>

Joast Hiddes Halbertsma en syn ynternsjonale ynteresses. In tentoanstelling oer de opmerklike Europeeske kontakten fan Joast Hiddes Halbertsma (189-1986) yn syn berteplak Grou.

Hoe kin de tentoanstelling ‘Wrâldboarger út Grou’, Joast Hiddes Halbertsma en syn ynternasjonale ynteresses better oanslúte by it jier 2018, at Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa is?

It hiele jier troch kinne alle Friezen, Nederlanders en oare Europeanen, dy’t yn de provinsje op syk geane nei kultuer en tradysje, harren dêroer ferwûnderje hoe’t hy syn ynteresse yn de Fryske taal en kultuer kombinearre mei dy yn oare kultueren. Te sjen yn museum Hert fan Fryslân.

It museum is iepen op woansdei oant en mei snein fan 13.30 oant 17.00 oere.

Mear ynfo op www.museumhertfanfryslan.nl